Államvizsga

Általános információk

 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) előírásainak értelmében, az egyetemi alapképzésen folytatott tanulmányok államvizsgával kerülnek lezárásra.
 • A végzettek oklevelei tartalmazzák a megszerzett szakképesítést.
 • A Zene szakon folytatott tanulmányok államvizsgával zárulnak, amely két részből áll:
 1. alap- (a) és szakismeretek (b) felmérése;
 2. az államvizsga-dolgozat bemutatása és védése.

Időpontok

 • Szakdolgozat leadási határideje: 2020. június 12, 15 óra.
 • Beiratkozás az államvizsgára: 2020. június 15-19. (utolsó napon, jún. 19-én, 15 óráig).
 • Alapismeretek felmérése: 2020. június 24, 10 óra, Bartók terem.
 • Szakismeretek felmérése: 2020. június 24, 14 óra, Bartók terem.
 • Szakdolgozat bemutatása és vitája: 2020. június 25, 10 óra, Bartók terem.

Vizsgadíjak

 • júliusi időszak: 300 RON;
 • szeptemberi időszak: 600 RON;
 • korábban végzett hallgatók esetén: 900 RON.

Iratkozás

 • Államvizsgára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • A záróvizsgára való iratkozás a fenti időszakban történik a hallgatóknak a dékánhoz intézett írásbeli kérése alapján, melyhez csatolni kell a dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányát (CD lemezen, PDF formátumban), a dolgozatvezető írásos véleményezését, melynek tartalmaznia kell a dolgozat értékelését, illetve a javasolt jegyet, valamint a plágiumellenőrzést igazoló dokumentumot.
 • Az államvizsgára való beiratkozáshoz szükséges felmutatni egy a Partiumi Nyelvközpont vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a „Colloquia” Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • kitöltött, aláírt iratkozási típuskérvény;
 • szakdolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányban (CD lemezen, PDF formátumban);
 • témavezető véleményezése;
 • plágiumellenőrzésről szóló igazolás;
 • vizsgadíjat igazoló nyugta;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • házassági oklevél hitelesített másolata (amennyiben esedékes);
 • eredeti érettségi oklevél;
 • a kari titkárság által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató eleget tett tanulmányi kötelezettségeinek és jogosult az államvizsgára való beiratkozásra;
 • nyelvvizsgaigazolás;
 • végelszámolási ív;
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata;
 • 2 útlevél típusú fénykép;
 • munkaerőpiaci helyzet űrlap;
 • Alumni nyilatkozat.

Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A vizsgák 1-től 10-ig terjedő jegyekkel osztályozhatók. Az átmenőjegy mind az alap-, mind pedig a szaktárgy esetében ötös (5). Azok a hallgatók, akik valamely tárgy esetében nem szerzik meg az átmenőjegyet, nem vehetnek részt a dolgozat védésén.
 • A dolgozatot a bizottság annak nyilvános bemutatását és megvitatását követően értékeli a dolgozatvezető javaslatának figyelembe vételével. Az egyes vizsgák végső jegyét a bizottság tagjai által javasolt, 1-től 10-ig terjedő értékelések számtani középarányosa határozza meg. Valamennyi vizsga esetében az átmenő osztályzat ötös (5).
 • A végső jegy összetétele:
 1. alap- és szakismereteket felmérő vizsga 50%;
 2. az államvizsga-dolgozat megvédése 50%.
 • Az államvizsga sikerességéhez legalább hatos (6) átlagra van szükség.
 • Az államvizsga végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak a kar hirdetőjén, valamint az egyetem honlapján.

Az államvizsga dolgozattal kapcsolatos formai követelmények


Államvizsga módszertan

Államvizsga módszertan