Államvizsga

Általános információk

 • A Zene szakon folytatott tanulmányok államvizsgával zárulnak, amely két részből áll:
 1. alap- (a) és szakismeretek (b) felmérése;
 2. az államvizsga-dolgozat bemutatása és védése.

Időpontok 

 • Alap- és szakismeretek felmérése: 2023. június 28, 10 órától
 • Szakdolgozat bemutatása és védése: 2023. június 28, 14 órától.

Vizsgadíjak

 • 1. alkalom: 300 RON
 • 2. alkalom: 600 RON
 • 3. alkalom: 900 RON 

Iratkozás feltételei

 • Államvizsgára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • Az államvizsgára való beiratkozáshoz szükséges felmutatni egy a Partiumi Nyelvközpont vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a Partiumi Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok

 1. Beiratkozási kérvény
 2. Születési bizonyítvány hitelesített másolata
 3. Házassági bizonyítvány vagy a névváltozást igazoló irat (adott esetben), hitelesített másolatban
 4. Nyelvi kompetenciát igazoló tanúsítvány egy nemzetközileg elterjedt nyelvből
 5. A záróvizsga díjának megfizetését igazoló nyugta (adott esetben)
 6. Nyilatkozat a hallgató munkaerő-piaci helyzetéről
 7. Alumni nyilatkozat (opcionális)
 8. Záróvizsga-dolgozat egy nyomtatott példányban és pdf-formátumban
 9. A témavezető jóváhagyó nyilatkozata, melynek tartalmaznia kell a javasolt jegyet is
 10. A dolgozat eredetiségére vonatkozó szerzői nyilatkozat
 11. A plágiumellenőrzést igazoló jelentés

Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A vizsgák 1-től 10-ig terjedő jegyekkel osztályozhatók. Az átmenőjegy mind az alap-, mind pedig a szaktárgy esetében ötös (5). Azok a hallgatók, akik valamely tárgy esetében nem szerzik meg az átmenőjegyet, nem vehetnek részt a dolgozat védésén.
 • A szakdolgozatot a PKE szabályzatainak és eljárásainak megfelelően kizárólag a vizsgabizottság pontozza.
 • Az államvizsga átlagát az alap- és szakismereteket felmérő vizsgák számtani középarányosának, illetve a szakdolgozat osztályzatának középarányosa adja.
 • A sikeres államvizsgához legalább hatos (6) átlagra van szükség, amennyiben az egyes vizsgák legalább ötös (5) érdemjeggyel zárultak.
 • A végső jegy összetétele:
 1. alap- és szakismereteket felmérő vizsga 50%;
 2. az államvizsga-dolgozat megvédése 50%.
 • Az államvizsga végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak a kar hirdetőjén, valamint az egyetem honlapján.

Záróvizsga-bizottság

 • Elnök: dr. Fodor Attila docens
 • Tagok: dr. Lászlóffy Zsolt-Géza docens

            dr. Kovács Gábor adjunktus

 • Titkár: dr. Csákány Csilla adjunktus
 • Póttag: dr. Kristófi János-Zsigmond egyetemi tanár

Kapcsolódó dokumentumok