Államvizsga

Általános információk

 • A Nemzeti Oktatási Minisztérium (MEN) előírásainak értelmében, az egyetemi alapképzésen folytatott tanulmányok államvizsgával kerülnek lezárásra.
 • A végzettek oklevelei tartalmazzák a megszerzett szakképesítést.
 • A Zene szakon folytatott tanulmányok államvizsgával zárulnak, amely két részből áll:
 1. alap- (a) és szakismeretek (b) felmérése;
 2. az államvizsga-dolgozat bemutatása és védése.

Időpontok

 • Szakdolgozat leadási határideje: 
 • Beiratkozás az államvizsgára: 
 • Alapismeretek felmérése: 
 • Szakismeretek felmérése: 
 • Szakdolgozat bemutatása és vitája: 

Vizsgadíjak

 • júliusi időszak: 300 RON;
 • szeptemberi időszak: 600 RON;
 • korábban végzett hallgatók esetén: 900 RON.

Iratkozás

 • Államvizsgára kizárólag azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik maradéktalanul eleget tettek az elvégzett szak tanmenetében foglalt kötelezettségeiknek.
 • A záróvizsgára való iratkozás a fenti időszakban történik a hallgatóknak a dékánhoz intézett írásbeli kérése alapján, melyhez csatolni kell a dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányát (CD lemezen, PDF formátumban), valamint a dolgozatvezető írásos véleményezését, melynek tartalmaznia kell a dolgozat értékelését, illetve a javasolt jegyet.
 • Az államvizsgára való beiratkozáshoz szükséges felmutatni egy a PKE „Colloquia” Nyelvközpontja, vagy valamely más szakintézmény (pl. British Council, Institut Français, Goethe‑Institut vagy egyéb, a „Colloquia” Nyelvközpont által elismert intézmények) által kiállított nyelvvizsga igazolást.

Iratkozáshoz szükséges dokumentumok


Jegyadás és az eredmények megállapítása

 • A vizsgák 1-től 10-ig terjedő jegyekkel osztályozhatók. Az átmenőjegy mind az alap-, mind pedig a szaktárgy esetében ötös (5). Azok a hallgatók, akik valamely tárgy esetében nem szerzik meg az átmenőjegyet, nem vehetnek részt a dolgozat védésén.
 • A dolgozatot a bizottság annak nyilvános bemutatását és megvitatását követően értékeli a dolgozatvezető javaslatának figyelembe vételével. Az egyes vizsgák végső jegyét a bizottság tagjai által javasolt, 1-től 10-ig terjedő értékelések számtani középarányosa határozza meg. Valamennyi vizsga esetében az átmenő osztályzat ötös (5).
 • A végső jegy összetétele:
 1. alap- és szakismereteket felmérő vizsga 50%;
 2. az államvizsga-dolgozat megvédése 50%.
 • Az államvizsga sikerességéhez legalább hatos (6) átlagra van szükség.
 • Az államvizsga végső eredményei, a lezajlást követő legkésőbb 48 órán belül nyilvánossá válnak a kar hirdetőjén, valamint az egyetem honlapján.

Az államvizsga dolgozattal kapcsolatos formai követelmények

Államvizsga bizottság:

 


Államvizsga szabályzat

Zene-államvizsga-szabályzat-2018-2019.pdf